NARUDŽBENICA

AG je skraćenica za pravni oblik društva. Identfikacija AG je slična skraćenica kao GmbH za društvo sa ograničenom odgovornošću, ali se u ovom slučaju radi o akcionarskom društvo. Pravni oblik AG prvenstveno koriste velike strane firme, a za osnivanje je potreban kapital od najmanje 50.000 €. Posebnost kapitala ove korporacije je raspodela istog kapitala u pojedine deonice. Kroz ove podele udela u ovoj vrsti kompanije već je moguće sa malim doprinosima. Osobe koje steknu deonice zovu se akcionari, a uključeni su kupovinom udela u osnovnom kapitalu AG. Takođe je pozitivno da je finansijski rizik ograničen, podela akcija je olakšan ali istovremeno postoji sposobnost da se prikupi kapital preko akcija u velikoj meri. Ukoliko korporacija postane insolventna, poverioci i dalje mogu potraživati samo na osnovu imovine kompanije. Odgovornost u vezi sa preostalim obavezama je ograničena na socijalni kapital i na taj način lična imovina akcionara ostaje netaknuta.

Organizacija AG

Raspodela zadataka unutar AG je jasno definisana. Kompanija se sastoji od tri osnovna organa: Glavna skupština, Uprava i Nadzorni odbor. Sa AG samostalno upravlja Upravni odbor, koji se inače može sastojati od jedne ili više osoba. Ima sposobnost da imenuje i nadzire drugi organ, odnosno Nadzorni odbor i Izvršni odbor. Nadzorni odbor ima zadatak koju mora raditi kao što je na primer godišnji finansijski izveštaj. Glavna skupština je telo odlučivanja unutar korporacije i sastoji se od svih akcionara korporacije. Zavisno o procentu akcija akcionari se nagrađuju na osnovu glasanja vezano sa rezolucijama i dopunama unutar korporacije. Izlazak sa deonicama na berzu zapravo nije obavezno, a obično se samo veliki AG nalazi na berzi.

Paket uključuje sledeće

  • Društveni Ugovor
  • Osnivački ugovor
  • Propratno pismo za notara
  • Na zahtev, uključuje dodatne troškove: “Dodatne troskove Notara”
  • Propratno pismo za Privredni registar
  • Popunjavanje prijave za Privrednu komoru (izuzev taksi za prijavu)

 

Na zahtev, uključuje dodatne troškove

  • Ponuda poslovne adrese odnosno adresu sedišta
  • Posredovanje u izboru knjigovođe odnosno poreznog stručnjaka
  • Kancelarijske usluge
  • Pomoć pri otvaranju poslovnog računa
Close